Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխան և աջակցող տեխնոլոգիան