Աուտիզմ Ազգային Հիմնադրամի «Իմ ուղին» Սոցիալ-Հաբիլիտացիոն, կրթական  և մասնագիտական  ուսուցման ցերեկային  կենտրոնը մատուցում է աուտիզմ և այլ զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին և դեռահասներին հետևյալ ծառայությունները։

ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 • Հարցազրույց ծնողների հետ,
 • Երեխայի կամ դեռահասի վարքի դիտարկում,
 • Երեխայի կամ դեռահասի նախնական գիտելիքների և ունակությունների գնահատում և անհատական ծրագրի կազմում։

ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ

 • ԿՎՎ-ն հնարավորություն է տալիս բարելավել երեխայի և դեռահասի կյանքի որակը նվազեցնելով, փոփոխելով և ի վերջո բացառելով բացասական, խոչնդոտող վարքային դրսևորումները միաժամանակ նպխաստելով դրական վարքաձևերի ձևավորմանը և ամրապնդմանը։

ԼՈԳՈՊԵԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Տարբեր սոցիալական իրավիճակներում աուտիզմ համախտանիշ ունեցող երեխաների կամ դեռահասների տարրական հաղորդակցման հմտությունների և խոսքի ձևավորում և զարգացում,
 • Լսողական ուշադրության և ընկալման զարգացում,
 • Խոսքի ընկալման զարգացում հուզա-իմաստային մեկնաբանությանմ իջոցով, հրահանգների կատարում,
 • Մանր մոտորիկայի ձևավորում և զարգացում,
 • Խոսքի օրգանների շարժունակության ձևավորում և զարգացում,
 • Ոչ խոսքային հաղորդակցման զարգացում (ժեստային հաղորդակցություն, PODD և PECS համակարգեր)։

ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԻԱ

Օկուպացիոն թերապիան ներառում է աշխատանք մի քանի ոլորտներում՝

 • Զգայական ինտեգրացիա,
 • Զբաղվածություն,
 • Կենցաղային հմտությունների ձեռքբերում, ինքնախնամք
 • Գնումներ խանութից, ուտեստների պատրաստում,
 • Ժամանց, պար, ռիթմիկա,
 • Աշխատանքային հմտությունների ձեռքբերում։

ԱՐՏԹԵՐԱՊԻԱ

Նկարչաթերապիայի հիմնական գործառույթները՝

 • Կատարսիսային (մաքրող, բացասական հույզերից ազատող),
 • Կարգավորող (նպաստում է նյարդահոգեկան լարվածության իջեցմանը, հոգեսոմատիկ գործընթացների կարգավորմանը, դրական հոգեհուզական վիճակի մոդելավորմամբ),
 • Հաղորդակցական (ապահովում է շփման խանգարումների շտկում, համապատասխան միջանձնային վարքի և ինքնագնահատականի ձևավորում)։

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԹԵՐԱՊԻԱ

 • Երաժշտական ստեղծագործությունների ունկնդրում,
 • Ծանոթացում երաժշտական գործիքներին,
 • Տարբեր երաժշտական գործիքների տիրապետում,
 • Երգեցողություն,
 • Երաժշտության ներքո ռիթմիկ շարժումների կատարում,
 • Երաժշտության զուգակցում կատարվող աշխատանքի հետ
 • Երաժշտական թերապիայի կիրառման նպատակը
 • Խթանում է շարժողական գործընթացները,
 • Շտկում և զարգացնում է զգայական ունակությունները ու հնարավորությունները,
 • Խթանում է խոսքի զարգացումը,
 • Կարգավորում է խոսքի տեմպը, ռիթմը, շեշտադրությունը, տեմբրը, արտահայտչականությունը

ԱԴԱՊՏԻՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ (խմբային և անհատական)

 • Շարժական խաղերի ընթացքում կանոններին հետեվելուն, խմբակիցների հետ վարժությունների կատարմանը, շարժումների կազմակերպմանն ու շարժողական հնարավորությունների ընդլայմանը,
 • Խմբային աշխատանքների ժամանակ շեշտը դրվում է համագործակցության և թիմային աշխատանքի վրա՝ նպատակ ունենալով  երեխայի կամ դեռահասի մոտ զարգացնել ինքնավստահության և խմբային պատկանելիության զգացում։

ԿԻՆԵԶԻՈԹԵՐԱՊԻԱ

 • Կինեզիոթերապիայի միջոցով օգնում է վերականգնել մարմնի բնականոն շարժունակությունը,
 • Կինեզիոթերապիայի միջոցով բուժում և վերականգնում է մկանները և հոդերը,
 • Կինեզիոթերապիայի միջոցով ոսկրամկանային համակրգի տարբեր բնածին և ձեռք բերովի շեղումների, որոշ հիվանդությունների, վնասվածքների շտկում՝ առանց օրգանիզմին վնաս հասցնելու,
 • Բուժական մարմնամարզութունը և ֆիզիկական վարժությունները առանց բարդ սարքավորումների  կիրառման ունեն ընդհանուր դրական ազդեցություն երեխաների և դեռահասների ողջ օրգանիզմի վրա:

ԿԱՎԱԹԵՐԱՊԻԱ (խմբային և անհատական)

 • Կավաթերապիայի միջոցով հնարավոր է դառնում դրական ազդել անձի տրամադրության, մտածողության, երևակայության վրա։
 • Նվազեցնել նյարդա-հոգեկան լարվածությունը, հաղթահարել վախերն ու անվստահությունը։
 • Սեփական ձեռքով պատրաստած իրն ոչ միայն գեղագիտական հաճույք է պատճառում անձին, այլև բարձրացնում ինքնագնահատականը, սեփական հնարավորությունների ու կարողությունների հանդեպ վստահությունը։
 • Զարգացնում է մոտորիկան, մանր մկանները։
 • Զարգացնում է երևակայությունը, պատկերավոր մտածողությունը, աշխատասիրությունը։
 • Ձևավորում է գեղեցիկը տեսնելու, զգալու, գնահատելու, արարելու ցանկությունը և կարողությունը։

ԵՐԿԱՐՕՐՅԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (խմբային)

 • Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 1630 - 1930 Կենտրոնն իրականացնում է երկարօրյա հետևյալ զբաղվածությունները`
 • Կինո և մուլտիպլիկացիոն դիտումներ,
 • Զարգացնող զանազան խաղեր, նկարչություն,
 • Զբոսանք,
 • Հեքիաթների և երաժշտության լսումներ ու պարեր։

ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ՕՐԵՐԻՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (խմբային)

 • Հանգստյան օրերին (շաբաթ, կիրակի) ժամը 1000 - 1700  Կենտրոնն իրականացնում է հետևյալ զբաղվածությունները`
 • Կինո և մուլտիպլիկացիոն դիտումներ,
 • Զարգացնող զանազան խաղեր, նկարչություն,
 • Զբոսանք,
 • Հեքիաթների և երաժշտության լսումներ ու պարեր

Վճարովի ծառայությունները մատուցում են ոլորտի բազմամյա փորձառություն ունեցող լավագույն մասնագետները, ովքեր պարբերաբար վերապատրաստվում են Հայաստանում և արտերկրում։

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար զանգահարել 094-91-00-91 կամ 043-22-20-11 հեռախոսահամարներով՝ ծրագրի ղեկավար Աննա Հովսեփյանին:

Spread the love